અમેરિકા

અમેરિકાની ચીનને ચેતવણી:બાઈડને કહ્યું- જો ચીન તાઈવાન પર હુમલો કરશે તો અમેરિકાની સેના કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે
|

અમેરિકાની ચીનને ચેતવણી:બાઈડને કહ્યું- જો ચીન તાઈવાન પર હુમલો કરશે તો અમેરિકાની સેના કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે

પ્રથમ મહિલા જીલ બિડેન ઇક્વાડોર ભાષણમાં દક્ષિણ અને મધ્ય અમેરિકા માટે યુએસના સમર્પણની વાત કરે છે

પ્રથમ મહિલા જીલ બિડેન ઇક્વાડોર ભાષણમાં દક્ષિણ અને મધ્ય અમેરિકા માટે યુએસના સમર્પણની વાત કરે છે